تا قیامت

تاقیامت

منمیگمبهمنگاهکن

تومیگیآهجونفداکن

منمیگمچشماتقشنگه

تومیگیدنیادورنگه

منمیگمدلماسیره

تومیگیآهخیلیدیره

منمیگمچشماتوواکن

تومیگیمنورهاکن

منمیگمقلبمرونشکن

تومیگیمنمیشکنممن؟

منمیگمدلمروبردی

تومیگیبهمنسپردی؟

منمیگمدلمشکستهاست

تومیگیخوبمیشهخستهاست

منمیگمبمونهمیشه

تومیگیببیننمیشه

منمیگمتنهاممیذاری

تومیگیطاقتنداری

منمیگمتنهاییسخته

تومیگیایندستبخته

منمیگمخدابههمرات

تومیگیچهتلخهحرفات

منمیگمآهتاقیامت

بروزیبابهسلامت

منمیگمخدابههمرات

تومیگیچهتلخهحرفات

منمیگمآهتاقیامت

بروزیبابهسلامت

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
شرکت تعاونی راد سرویس ایرانیان

این یک تبلیغ نیست یک هشدار خطر در کمین است آیا میدانید 90% خودروهای مسروقه ای که در 20 سال اخیر کشف نگریده اند توسط.... به سایت ما مراجعه نمایید http://www.rsikhodro.com

شرکت تعاونی راد سرویس ایرانیان

این یک تبلیغ نیست یک هشدار خطر در کمین است آیا میدانید 90% خودروهای مسروقه ای که در 20 سال اخیر کشف نگریده اند توسط.... به سایت ما مراجعه نمایید http://www.rsikhodro.com