رفتن

                                              

قبل رفتن مثل اشکات از چشات افتادم انگار

 

اما طاقت نیاوردی واسه ی خدانگهدار

 

ناچارم من مثل تو انگاری قسمت نمی خواد

 

اینو قول بده عزیزم منو هرگز نبر از یاد

 

دستتو از دستم آروم قبل رفتن جدا کردی

 

اینو باورم نمیشه که قرار بر نگردی

 

دور شدی ازم گذشتی بی خداحافظ و ساده

 

اشکای من رو گونه ام می باریدن بی اراده

/ 0 نظر / 7 بازدید