عشق

                                                        عشق

        شعر رویاهاست

                  رقص آواز هاست

                                    و روح قلب هاست

/ 0 نظر / 6 بازدید