زیر درخت آرزو

میخوامیه کاریبکنمشایدبگیدوسمداری

میخوامیهحرفیبزنمآهدیگهتنهامنذاری

میخوامبراتازآسمونیاسایخوشبوبچینم

میخوامشباعکستوروتوخوابگلهاببینم

میخوامهجادوتبکنمهمیشهپیشمبمونی

ازتوکتابزندگیمیهحرفرنگیبخونی

امشبمیخوامبرایتویهفالحافظبگیرم

اگرکهخوبدرنیومدبهاحترامتبمیرم

امشبمیخوامتاخودصبحفقطبراتدعاکنم

برایخوشبختشدنتخداخداخداکنم

امشبمیخوامروآسمونعکسچشاتروبکشم

اگهنگاهمنکنینازنگاتوبکشم

میخوامتوروقسمبدمبهجونهرچیعاشقه

بهجونهرچیقلبصافرنگگلشقایقه

یهوقتیآهمننبودمبیخبرازاینجانری

بدونیهخداحافظیپرنزنیتنهانری

یهموقعیفکرنکنیدلمواستتنگنمیشه

فکرنکنیاگهبریزندگیآمرنگنمیشه

اگهبریشباچشامیهلحظههمخوابندارن

آسمونایآرزویهقطرهمهتابندارن

راستیدلتمیآدبریبدونمنبریسفر

بعدشفراموشمآنیبراتبشمیهرهگذر

اصلابگوآهدوستداریاینجوردوستداشتهباشم

اسمتورومثلگلاتوگلدوناآاشتهباشم

حتیاگهدلتنخواداسمتوتوقلبمنه

چهرهتویادممیآدوقتیآهبارونمیزنه

ایآاشمنمتوآسمونیهمرغدریاییبودم

شایددوسمداشتیاگهآهویصحراییبودم

ای کاشبدونیچشماتوبهصدتادنیانمیدم

یهموجگیسویتوروبهصدتادریانمیدم

بهآرزوهاممیرسماگرکهتوپیشمباشی

اونوقتخوشبختمیشممثلفرشتههاتونقاشی

تاوقتیاینجابمونیبارونقشنگونمنمه

هوایرفتن که کنیمرگگلهایمریمه

نگامکنوبرامبگوبگویمیرییامیمونی

بگودوسمدارییانهمرگگلهایشمعدونی

نامهدارهتموممیشهمثلتمومنامهها

اماتومثلآسمونعاشقیوبیانتها

 

/ 0 نظر / 12 بازدید