# شعر(سهراب_سپهری)

راز گل سرخ

کار ما نیست شناسایی ((راز)) گل سرخ                                        کار ما شاید این است                                                        که در ((افسون)) گل سرخ شناور باشیم.
/ 0 نظر / 2 بازدید

سهراب

خودم را از روبرو تماشا کردم.                                     روی خودم خم شدم                                                         حفره ای در هستی من دهان گشود.
/ 0 نظر / 2 بازدید

خلوت یک شاعر

خلوتیکشاعر کاشدردهکدهعشقفراوانیبود تویبازارصداقت کمیارزانییود کاشاگرگاه کمیلطفبههممیکردیم مختصربودولیسادهوپنهانیبود کاشبهحرمتدلهایمسافرهرشب رویشفافتزینخاطرهمهمانیبود کاشدریاآمیازدردخودش کممیآرد قرضمیدادبهماهرچهپریشانیبود کاشبهتشنگیپونه کهپاسخدادیم رنگرفتارمنولحنتوانسانیبود مثلحافظکهپرازمعجزهوالهامست کاشرنگشبماهمکمیعرفانیبود چهقدرشعرنوشتیمبرایباران غافلازآندلدیوانهآهبارانیبود کاشسهرابنمیرفتبهاینزودیها دلپرازصحبتاینشاعرکاشانیبود کاشدلهاپرافسانهینیمامیشد وبهیادشهمهشبماهچراغانیبود کاشاسمهمهدخترکاناینجا نامگلهایپرازشبنمایرانیبود کاشچشمانپرازپرسشمردم کمتر غرقاینزندگیسنگیوسیمانیبود کاشدنیایدلماشبیازاینشبها غرقهرچیزآهمیخواهیومیدانیبود دلاگررفتشبیکاشدعاییبکنیم رازاینشعرهمینمصرعپایانیبود  
/ 0 نظر / 8 بازدید

عشق

                                                        عشق         شعر رویاهاست                   رقص آواز هاست                                     و روح قلب هاست
/ 0 نظر / 3 بازدید