فاصله

فاصله

گفتی کهمرادوستنداریگلهاینیست

بینمنوعشقتوولیفاصلهاینیست

گفتمآهکمیصبرکنوگوشبهمن کن

گفتیآهنهبایدبرومحوصلهاینیست

پرو کزعجبعادتخوبیستولیحیف

تورفتیودیگراثرازچلچلهاینیست

گفتیآه کمیفکرخودمباشموآنوقت

جزعشقتودرخاطرمنمشغلهاینیست

گفتیتوخداپشتوپناهتبهسلامت

بگذاربسوزنددلمنمسالهاینیست

 

/ 0 نظر / 7 بازدید